Арт Новини

Развитие и нов екип „Свещари в нова светлина”

Фондация Credo Bonum би искала да направи следните уточнения за развитието на проекта  „Свещари в нова светлина“ от началото му през октомври 2018 г. към декември 2021 г.

Декларираме, че към настоящия момент фондацията е прекратила договорните си отношение с проф. Диана Гергова, като по същия договор от 17.12.2018 г. са изплатени 50% от възнагражденията. Договорът е прекратен заради неизпълнението на възложените дейности, а имено липсата на одобрение на проекта на проф. Гергова от Министерство на културата. Проектът „Консервация, реставрация и експониране на тракийската гробница при с. Свещари. Завръщане към автентичността на обекта“ бе разгледан от Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности на 19.06.2020 г. и бе отхвърлен с решение, че проектът не съдържа достатъчно информация, не отговаря на съвременните методи на реставрация и не се съгласува.

След това становище фондация Credo Bonum като получател на гранта на Американски посланически фонд за опазване на културното наследство взе решение да смени екипа и да подготви нов проект, който да се фокусира не върху археология, а отстраняване на неотложни проблеми в гробницата, свързани с климатизация, осветление и ел. инсталации, обновяване на тематико-експозиционния план на постоянната изложба в лабиринта на гробницата, обновяване на приемния център и промоционални дейности, свързани с отбелязване на 40 години от откриване на Свещарската гробница през 2022 г. Обновеният проект носи името „Свещари в нова светлина“ и беше изцяло съгласуван и одобрен от Американския посланически фонд.

Като следващи дейности фондация Credo Bonum сключи договор за съвместна работа и сътрудничество с ИМ Исперих, стопанисващи историко-археологическия резерват „Сборяново“, на чиято територия се намира гробницата.

Беше подготвен нов тематико-експозиционния план, в колектив: проф. д-р Тотко Стоянов (археолог), Калина Терзиева (дизайнер), гл. ас. д-р Даниела Стоянова (археолог), Теодора Василева (археолог), Мария Ганчева (археолог), Георги Деков (художник), и консултанти: доц. Мария Чичикова (археолог), Весела Ножарова (изкуствовед), Симеон Василев (мениджър проект, Фондация Credo Bonum), Борислава Вискова (мениджър проект Исторически музей гр. Исперих). Тематико-експозиционният план беше съгласуван и одобрен от Министерство на културата с писмо 68-00-189 от 3.09.2021 г. на основание чл. 14, ал. 1, т.13 от Закон за културното наследство.

Бяха подготвени нови технически-инвестиционни проекти в част Архитектура за обекта, включващи актуализация на инсталации по части ЕЛ и ОВК и подмяна на стъклени витрини в експозиционни площи по одобрен проект, както и осветителна инсталация. Проектантският екип включва арх. Петър Стрясков, арх. Мартин Христов, инж. А. Монев, инж. А. Маринов, инж. И. Съйкова и архитект по осветлението Марк Сътън Вейн, от Sutton Vane Associates. Sutton Vane Associates e компания за архитектурно осветление, специализирана в осветяването на изкуство, музеи и интериор и екстериор на исторически сгради, сред които китайската теракотена армия в Британския музей, катедралата в Уинчестър, Англия, римските останки в Бат, катедралата в Йорк, Англия и много други. Технически-инвестиционните проекти бяха внесени за разглеждане в НИНКН и допълнително разгледани от Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) на заседание, състояло се на 27 и 28.10.2021 г., с решение номер 33-НН-23316 от 8.12.2021 г., съдържащо, съгласувано с Министерство на културата, положително становище с позволение за започване на изложените в проекта дейности.

Проектът се реализира с подкрепата на Посланическия фонд за опазване на културното наследство – Ambassador’s Fund For Cultural Preservation (AFCP), на стойност 184 000 щатски долара и се ръководи от фондация Credo Bonum.

Предстои проектът да бъде реализиран до края на март 2022 г.

 


 

Развитие „Свещари в нова светлина” през 2021, разгледайте приложените документи:

 

2021: Развитие и нов екип 

2021: СЕСОНКЦ решение

2021: Съгласувателно писмо ТЕП МК