База Данни Картини

43. Читалище 1 – Александър Йочколовски