MaxiNet | Skener.bg | Seminari.bg | Имейл МаркетингПсихолози Ресторанти

Обсъждат връщане на стария механизъм за определяне на таксите за ясли и градини в Плевен

  • Обсъждат връщане на стария механизъм за определяне на таксите за ясли и градини в Плевен
  • Обсъждат връщане на стария механизъм за определяне на таксите за ясли и градини в Плевен
  • Обсъждат връщане на стария механизъм за определяне на таксите за ясли и градини в Плевен

Три от комисиите в ОбС – Плевен, ще обсъждат този месец предложение за изменение на Наредба №17

Снимка: Архив

Предложение за промени в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен, влиза за обсъждане този месец в три от постоянните комисии на Общински съвет – Плевен.

Предложените промени касаят формирането на таксата за посещение на детските ясли и градини в общината и цените на услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Хр. Смирненски“. Причината да се обсъжда този въпрос е решение на Административния съд след протест по съответните текстове в наредбата от Окръжната прокуратура.

Съгласно протестираните
разпоредби от Наредба №17, за посещение на детски ясли и градини се събира
постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца, в размер на 25 лв., и
такса за присъствен ден от 1 лв. Т.е. таксата от 25 лева се заплаща независимо
дали детето е посещавало или не детското заведение. Така на практика се въвежда
абонаментна такса при неползване на услугата, макар и тя да е уредена като един
от компонентите на общата месечна такса. Такава такса не е регламентирана в Закона
за местните данъци и такси /ЗМДТ/. По своята правна същност тази такса не е за
ползване на детско заведение, а за възможността същото да се ползва. В
противоречие със Закона е и въведената допълнителна дневна такса от 1 лв. С
оглед на изложеното съдът е посочил, че за ползването на детски ясли и градини Общински
съвет – Плевен, следва да определи обща месечна, а не за друг период, такса,
като в същата не може да има част, плащана независимо от реалното ползване на
детските ясли и градини. Предложението на администрацията до местния парламент
е съответно за месечна такса в размер на 45 лв. за посещение на детски ясли и
градини, като при отсъствие на децата, таксата да се намалява пропорционално.
Запазва се условието родителите да са уведомили писмено директора на детското
заведение с молба или медицински документ.

Втората част от предложените промени
в Наредба №17 са за цените на услуги, предоставяни от Регионална библиотека
„Христо Смирненски“. Съгласно Закона за обществените библиотеки /ЗОБ/
основните библиотечни услуги, което включва ползване на интернет и заемане на
аудиовизуални материали за домашно ползване, се предоставят безвъзмездно. Тъй като в
Наредба №17 има определени цени за тези услуги, а това противоречи на ЗОБ, е
необходимо тези разпоредби да бъдат отменени. Предлагат се промени и в текстовете
за цени за ползване на специализираните библиотечни услуги. Общински съвет –
Плевен трябва да измени разпоредбите, като определи безвъзмездното предоставяне
на основните библиотечни услуги и определи не цена, а такса за специализираните
библиотечни услуги.

Предложените промени в общинската
Наредба №17 ще бъдат обсъждани в ПК „Законност, противодействие на корупцията,
установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“, ПК
„Здравеопазване и социална политика“ и ПК по „Образователна политика и
читалищна дейност“. Предложението е публикувано на страницата на Общински съвет
– Плевен / Заседания на постоянни комисии / Материали за заседания на постоянни
комисии през месец юли 2019 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mests-yuli-2019-g

ОбС – Плевен 

Материалът Обсъждат връщане на стария механизъм за определяне на таксите за ясли и градини в Плевен е публикуван за пръв път на Новини от Плевен – „BG Север“.

Споделете

PinIt