България Север

Две дела за данъчни измами гледат в Апелативния съд във Велико Търново

Две жени застават пред Апелативния съд във Велико Търново в понеделник, 7 октомври, за данъчни измами в особено големи размери .

Едната подсъдима е призната от Плевенския окръжен съд за виновна и е осъдена на 3 години затвор условно, с конфискация на имот. Делото е образувано въз основа на неин протест. Второто дело е образувано по протест на плевенската прокуратура на решението на първоинстационния съд да я оправдае.

На 7 октомври 2019 г. от 10 часа започва делото срещу Лилия И. Б. (р. 1970 г.)

Със своя присъда от 29.05.2019 г. по НОХД 475/2018 г., Окръжен съд – Плевен признал подсъдимата Лилия И. Б. за виновна в това, че през периода 01.03.2007 – 14.01.2008 г. в гр. Плевен, при условията на продължаваното престъпление, в качеството си на управител и представляващ „Лили-92“ ЕООД – гр. Плевен, избегналa установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери – ДДС в размер на общо 444 844,12 лева, като потвърдила неистина в справки и декларации, които се изискват по силата на ЗДДС и Правилника за приложението му; използвала документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при упражняване на стопанска дейност – данъчни фактури за неизвършени вътреобщностни доставки и данъчна фактура за неизвършена доставка в страната; използвала документи с невярно съдържание при представяне на информация пред орган на приходите – ТД на НАП – гр. Плевен – справки декларации по ЗДДС и отчетни регистри – дневници за продажби и дневници за покупки, в които отразила данъчни фактури за неизвършени вътреобщностни доставки и за неизвършена доставка в страната с право на пълен данъчен кредит, без да са налице такива доставки и приспаднала неследващ се данъчен кредит.

На основание чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 54 от НК, първоинстанционният съд осъдил подсъдимата на 3 години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложил изтърпяването на наказанието с изпитателен срок от пет години (условно).

Със същата присъда ОС – Плевен е постановил и конфискация на част от имуществото на подсъдимата – поземлен имот (нива) с площ 26,13 декара, както и да заплати обезщетение за причинени имуществени вреди на държавата в размер на 444 844,12 лева ведно със законната лихва.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимата.

Делото срещу Ирена П. Д. (р. 1970 г.) започва от 11 часа.

Със своя присъда от 07.06.2019 г. по НОХД 1023/2017 г. Окръжен съд – Плевен признал подсъдимата Ирена П. Д. за невиновна в това през периода 10.11.2010-14.07.2011 г. в гр. Плевен, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на пълномощник на „Грейпс Бул“ ЕООД – гр. Плевен, избегнала плащането на данъчни задължения по ЗДДС на същото дружество в особено големи размери – 234 837,94 лева, представляващ дължим данък добавена стойност, като: използвала документи с невярно съдържание при упражняване на стопанската дейност и при водене на счетоводството – данъчни фактури за неизвършени доставки, договори и приемо-предавателен протокол; потвърдила неистина в подадени пред ТД на НАП – гр. Велико Търново, офис Плевен справки-декларации за данък върху добавената стойност, като включила в данъчната основа на доставките с право на пълен данъчен кредит неизвършени доставки; използвала документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите ТД на НАП гр. Велико Търново, офис Плевен: СД по ЗДДС, ведно с дневници за покупки на „Грейпс Бул“ ЕООД – гр. Плевен, в които били отразени  данъчни фактури по неизвършени доставки с право на пълен данъчен кредит и приспаднала неследващ се данъчен кредит.

На основание чл. 304 от НПК, първоинстанционният съд я оправдал по повдигнатото и обвинение по чл. 255 ал. 3, вр. ал. 1 т. 2, предл. 1, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26 от НК.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест от Окръжна прокуратура – Плевен.

Материалът Две дела за данъчни измами гледат в Апелативния съд във Велико Търново е публикуван за пръв път на Новини от Плевен – „BG Север“.